به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


13 June 2006

فیلتر شدن سایت فوتبال فیفا در مورد برزیل در ایرانپیک ایران : گاه حرکاتی را از مسئولان متحجر و ارتجاعی جمهوری واقعا اسلامی ایران میبینیم که مغزمان سوت می کشد. نمونه آن فیلتر کردن سایتهای اینترنت است.برای نمونه زیر سایت برزیل در سایت فیفا (فدراسیون جهانی فوتبال) در ایران فیلتر شده است.
بد نیست بدانیم دلیل فیلتر شدن این سایت چیست
اگر به واژه انتهایی آدرس نگاه کنیم کلمه های لایت شده مخفف کلمه برزیل است . با توجه به اینکه این کلمه در زبان انگلیسی به معنای کرست است و کلمه کرست نیز در زمره کلمات سکس قرار می گیرد که توسط این نظام واقعا مقدس فیلتر می شوند زیر سایت برزیل فیفا نیز فیلتر شده. حال چه کسی می تواند بگوید که ... به شقیقه ارتباط ندارد. ولی در اسلام همه چیز به همه چیز ارتباط دارد
: آدرس زیر سایت برزیل در سایت فیفا چنین است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home