به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


12 June 2006

گزارش ساليانه انجمن دفاع از حقوق زندانيانشكنجه و سلول انفرادی ـ استفاده از چشم بند ـ ضرب و شتم متهمان توسط نيروی انتظامی كه به زنان نيز تسری يافته است ـ بازداشت بدون مجوزـ بازداشت بدون هيچ ‌گونه سابقه قضايی و مجرميت ـ بلا تكليفی زندانيان و طولانی شدن مدت محكوميت ـ تعارض در مديريت بازداشتگاه‌ها ـ فقدان شرايط كنترل و پيشگيری از خودكشی زنان بويژه در زندان رجايی شهرـ وجود بازداشتگاه‌های جداگانه توسط نهادهای مختلف ـ فضای ناكافی برای افراد ( یک متر به جای دوازده متر) ـ دستگيری اعضای خانواده‌ به جای فرد متهم ـ استنكاف و مقاومت اطلاعات سپاه در برابر بازديد و نظارت بر بازداشتگاه‌ ها ـ نگهداری افراد زير 18 سال در بندهای عمومی ـ وجود افراد مسن در زندان‌ها

: متن کامل گزارش

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home