به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


13 June 2006

انتقال اطلاعات پناهندگان سیاسی ایرانی به وزارت اطلاعات
آقای دکتر پتر پیلتر نماینده و مسئول امور امنیتی حزب سبزهای اتریش در پارلمان این کشور در یک افشا گری اعلام کرد که اطلاعات مربوط به پناهندگان سیاسی ایرانی از طریق مقامات اتریشی به وزارت اطلاعات رژیم ایران منتقل میگردد
شبکه دیدگاه در این زمینه می افزاید نیروهای ویژه پلیس ایران سالها است که در آکادمی نیروهای ویژه پلیس اتریش معروف به وگا در شهر وینر نویاشتات تحت آموزش قرار میگیرند.این بمعنای این است که نیروهای امنیتی رژیم ایران در اتریش بی طرف امکانات را برای سرکوب بیشتر مردم ایران دارند. آنها در دوره های آموزشی خود میآموزند چگونه مردم ایران را سرکوب کنند، شکنجه نمایند، مورد تجاوز قرار بدهند و با اسلحه های اتریشی بقتل رسانند
به پا خیز : دولتهای اروپائی یکی پس از دیگری با برخوردها و رفتارهای غیر انسانی و خارج از عرف بین المللی چهره واقعی خود را به نمایش گذاشته و نشان میدهند تنها به فکر منافع مالی و اقتصادی خویش می باشند . این موضوع به وضوح در برخوردهای اخیر دولت آلمان با برخی فعالین سیاسی ایرانی و زندانی کردن پناهجویان ایرانی حتی کودکان برای مدتهای طولانی و وارد آوردن فشار بر ایشان جهت بازگشت به ایران توسط دولت هلند و بسباری موارد دیگرمشهود و بارز می باشد . ما نیز به نوبه خود و برای چندمین بار این قبیل رفتارهای زشت را محکوم کرده و خواهان اعتراض کلیه سازمانها و نهادهای حقوق بشری در این زمینه می باشیم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home