به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


12 June 2006

!!! مردم فقط باید حمایت کنند

محمد يزدي گفت: همه فقها منصوب بوده و حق تصرف از طرف خدا به آنها داده شده و مردم موظف به حمايت از آنها هستند
: اين عضو مجلس خبرگان پنجشنبه دربخش پاياني همايش خبرگان مسووليت و مشروعيت در بندرعباس افزود
توقيعات (نامهاي امام زمان به نواب) متعددي از امام دوازدهم رسيده كه فقها را منصوباني معرفي كرده كه حق دخالت در امور و شئون مردم را دادهاست و بر حق حاكميت آنان تاكيد كرده است
رييس پيشين قوه قضاييه درباره نقش مردم در اين شرايط اظهار داشت: اين مردم نيستند كه حق حكومت ميدهند و اين حقي است كه از طرف خداوند داده شده و مردم تنها به عنوان تقويت كننده توان اجرايي حاكميت مطرح هستند كه به حاكم در استيفاي حق حاكميتيش كمك ميكنند.وي صدور احكام مختلف از سوي آقاي خميني را ناشي از جايگاه فقاهتي و حق حكومتي ايشان دانست كه وابسته به مردم نيز نبود
يزدي ادامه داد: حتي سيستم فعلي حكومت اسلامي نيز كه تفكيك قوا و ساير ملاحظات در آن ديده شده مشروعيت خود را از اجازه امام خميني گرفتهاست

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home