به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


01 August 2006

جنایتکاران اسلامی چه بر سر فرزندان این سرزمین می آورند ؟؟؟


گزارش شفاهی يك دانشجوی دانشگاه... بنام " هه..." كه از زندان بيرون آمده، به پيك نت: من و چندتای ديگه از بچه ها را در ميدان 7 تير، روزی كه زنان اعلام تجمع كرده بودند گرفتند
در زندان من را روی يك تخت بستند و با دستگاهی شبيه دستگاه جوش اكسيژن پشتم را سوزاندند. قبل از آن بازجو به دو نفر ديگر كه كنار دستش بودند گفت، برای آنكه درد زنان را بهتر بفهمد ببريدش به آن اتاق
من را بردند و بهم تجاوز كردند... فعلا هم مثل خيلی های ديگر از درس محرومم كرده اند. خيلی ها را به اين اتهام كه چپ هستيد از درس محروم كرده و از دانشگاه اخراج كرده اند


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home