به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


21 July 2006

یک محقق ایرانی در زندان اوین


کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر : دکتر علیرضا ساسانی دانشمند و محقق داروشناسی که در تاریخ اردیبهشت ماه هشتاد و چهار بازداشت شده بود هم اکنون در سالن ۲ بند ۲۰۹ به سر میبرد
بنا به اخبار رسیده از زندان اوین، علیرضا ساسانی دانشمند ایرانی و کاشف نوعی از واکسن اوریون که چندی پیش ُ این کشف را به نام خود در خارج از کشور ثبت نموده , بیش از یک سال است که در زندان به سر میبرد و نهادهای امنیتی با تحت فشار گذاردن او سعی دارند وی را وادار کنند که امتیاز کشف و ثبت واکسن را به یکی از دانشگاهای دولتی انتقال دهد
دکترعلی رضا ساسانی پس از بازداشت به مدت ۶ ماه در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازپرسی قرارگرفت . پرونده ی وی سپس از شعبه ۱۴ بازپرسی به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی منتقل گشت که پس از ۶ ماه هفته ی گذشته دادگاه او را به عنوان محارب محکوم نمود. گفتنی است با توجه به اینکه حکم فرد محارب اعدام میباشد هم اکنون نگرانیهای زیادی در مورد احتمال اجرای این حکم برای این محقق و دانشمند ایرانی وجود دارد
منابع خبری در زندان اوین نیز ضمن ابراز نگرانی نسبت به شرایط علی رضا ساسانی خواهان پیگیری وضعیت وی از سوی محافل جهانی شده اند
گفته میشود وزارت اطلاعات برای جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به دکترعلی رضا ساسانی با وجود گذشت بیش از یکسال از بازداشت وی , از انتقالش به بند عمومی جلوگیری میکند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home