به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


24 July 2006

ايران جزو دولت های سرکوبگر مخالف آزادی اطلاعات معرفی شد

راديو آمريکا : عفو بين الملل ، تبليغاتی جهانی را با هدف منصرف ساختن شرکت های سرشناس کامپيوتری جهان از همکاری با دولت های سرکوبگری که ميخواهند گردش اطلاعات و اخبار را در کنترل داشته باشند،آغاز کرده است.عفو بين الملل در بيانيه ای شرکت های عظيم کامپيوتری مايکروسافت، گوگل و ياهو را به همکاری با دولت های سرکوبگر، در معرفی و شناساندن افرادی متهم کرده است که با استفاده از اينترنت ، اطلاعات و اخباری را منتشر ميکنند که چنين دولت هائی با انتشار آنها مخالف اند
عفو بين الملل ميگويد دولت ها، از ايران تا مولداوی ، تا کوبا و ويتنام، استفاده کنندگان از اينترنت را زندانی ميکنند، کافه های اينترنتی را می بندند، جلوی خبرهای خارجی را ميگيرند، و روی سيستم های جستجوگر اينترنت فيلتر ميگذارند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home