به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


02 August 2006

عامل ترور دكتر فاطمی به مجلس هفتم برده می شودپیک نت : محافل نزديك به حزب الله رايزنی برای تجديد ساختار جمعيت فدائيان اسلام را آغاز كرده است. گفته می شود، قرار است برای انتخاب دو كانديدا برای حضور در انتخابات ميان دوره ای مجلس هفتم از تهران , كه با خروج منوچهر متكی و دانش جعفری دو صندلی آنها خالی مانده , از جمعيت فدائيان اسلام كسانی روی اين دو صندلی خالی نشانده شوند
از اين دو، به نوشته سايت متمايل به حزب الله و فدائيان اسلام " ديدار" رفتن محمد مهدی عبد خدايی دبيركل جمعيت فدائيان اسلام به مجلس تقريبا نهايی شده است . مهدی عبد خدايی 16 ساله بود كه به فرمان رهبری وقت فدائيان اسلام اقدام به ترور دكتر فاطمی وزيرخارجه دكتر مصدق كرد و برای 10 سال راهی زندان شد
در سالهای پس از انقلاب، آيت الله خمينی بدليل سوابقی كه عبدخدائی در زندان داشت و شايعاتی كه پيرامون اين سوابق وجود داشت و همچنين بدليل پرونده ترور ملی ترين وزير خارجه تاريخ معاصر كشور را اجازه نداد او را جلو بكشند
در سالهای پس از مرگ خمينی ، فدائيان اسلام نيز بتدريج سروسامانی دوباره يافتند و بی سر و صدا تبديل به يك حزب رسمی شدند و عبدخدائی نيز رهبر آن شد. اكنون قرار است عبدخدائی بدليل همسوئی كاملی كه با تفكر حجتبه و مصباح يزدی و دولت احمدی نژاد دارد نماينده مجلس شده و به آن كسانی دراين مجلس بپيوندد که مانند خود او پرونده های آشكار و پنهان ترور در داخل و خارج كشور دارند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home