به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


02 August 2006

اطلاعیه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد


اکبر محمدی گواه دیگری از نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران اسلامی می باشد

ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد

اکبر محمدی یکی دیگراز زندانیان سیاسی و عقیدتی که از تیر 1378 در حبس و شکنجه بوده و سرانجام در نهم مرداد هشتاد و پنج به دلیل غیر انسانی بودن شرایط زندانهای جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن دستگیری ، شکنجه و اعدام افراد سیاسی و عقیدتی ، اعلام می کند که خواهان : آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی ، محکومیت جمهوری اسلامی بعنوان ناقض دائمی حقوق بشر در شورای حقوق بشرسازمان ملل (ژنو) و استقرارناظر ویژه و دائمی حقوق بشر در ایران میباشد

بدین وسیله از تمامی نهاد های بین المللی ، فعالان حقوق بشری و آزادیخواهان درخواست میکنیم که این خواسته ها را به تمامی مراجع رسمی و بین المللی منعکس نمایند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home