به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


03 August 2006

بيانيه كانون نويسندگان ايران درباره مرگ مشكوك اكبر محمدی

مردم شريف و آزاده‌ی ايران
خبر مرگ تاسف ‌بار اكبر محمدی ، دانشجوی معترض زندانی ، قلب هرانسان آزادی ‌خواه را به درد آورد
اكبر محمدی در جريان اعتراض‌های دانشجويی ١٨ تير ١٣٧٨ همراه با عده‌ی بسياری ، از جمله دانشجويان دستگير و به او حكم اعدام داده شد ، او چند سال زير حكم اعدام بود و سرانجام به پانزده سال زندان محكوم شد ، اما در هفتمين سال زندانش ، پس از اعتصاب غذا ، به طور ناگهانی و مشكوك درگذشت
وكيل مدافع او در بحرانی‌ ترين لحظه‌های زندگی اكبر محمدی اجازه ملاقات با او را نيافت. از سوی ديگر محافل حقوقی مستقل مرگ او را مشكوك اعلام كرده‌اند و از سازمان‌ها و پزشكان بين‌المللی خواسته‌اند كه جسد او را كالبد شكافی كنند. چرا كه در غير اين صورت ، سرنوشت پرونده‌ی او به سرنوشت پرونده‌ی زهرا كاظمی دچار خواهد شد
عوامل مقصردر اين فاجعه می‌خواهند بی‌ درنگ نشانه‌های جرم خود را در زير خاك پنهان كنند.كانون نويسندگان ايران كه وظيفه‌ی خود را دفاع بی‌قيد و شرط از‌آزادی‌های فردی و اجتماعی می ‌داند ، به اين نوع رفتارهای ضد انسانی كه بارها اتفاق افتاده است ، به شدت اعتراض می‌كند و از همه‌ی سازمان‌های بين‌المللی حقوق بشر می‌خواهد برای افشای ‌اين جنايت جديد پافشاری كنند. كانون نويسندگان ايران هشدار می‌دهد كه با توجه به بحران‌های كنونی كه كشور را فراگرفته ، جان ديگر زندانيان نيز در خطر است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home