به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 December 2006

اعدام حدود سی نفر تنها در آذرماه در ایران

رژیم جمهوری اسلامی تنها طی آذرماه حدود سی نفر را در شهرهای مختلف ایران بدار آویخته است
دستگاه قضايی جمهوری اسلامی طی هفته های اخیر همچنین حکم اعدام بیش از ده نفر را در شهرهای تهران ، کرمانشاه ، بندرعباس و شاهرود صادر کرده است
این اعدامها در حالی صورت می گیرد که مجمع عمومی سازمان ملل و پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه هايی خواستار توقف اعدامهای وحشیانه در ایران شده اند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home