به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


01 July 2008

احضارهای کمیته انضباطی دانشگاه شیراز


به پا خیز: بر اساس اخباری که از طرف تنی چند از فعالین دانشجوئی دانشگاه شیراز بدستمان رسیده است تعداد دانشجویان احضارشده به کمیته انضباطی دانشگاه شیراز که تا پایان وقت اداری یکشنبه 18 فروردین به 28 تن رسیده بود, با احضار مجتبی بخشنده و علی شیدایی به مرز 30 نفر رسید
گفتنی است اتهام این دانشجویان که به خاطر خواسته های صنفی و استعفای محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه دستبه تجمع زده بودند " ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه ! " عنوان شده است
این دانشجویان به علت شرکت در تجمع دو هفته ای اسفندماه احضار شده اند که روزانه بیش از ۱۳ ساعت ادامه می یافت یکی از کم نظیرترین اعتراضات دانشجویی بود که درطی سالیان اخیر شاهد ان بوده ایم. جمعیتی بیش از ۲۰۰۰ دانشجو، در چندین نوبت ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز را تصرف کردند و چندین شب را نیز در آن ساختمان خوابیدند. تحرکات نیروهای بسیج و سایر نهادهای شبه نظامی درون و بیرون دانشگاه و حتی تهدیدهای حضوری و تلفنی دانشجویان و خانواده های آنان نیز نتوانست در کار این دانشجویان اخلالی ایجاد کند
در اسفند ماه گذشته پس از اتمام تجمع ده روزه دانشجویان که در اعتراض به مشکلات صنفی انجام شده 10 تن ديگر از دانشجويان مجموعا به 17ترم محروميت از تحصيل از سوي كميته انضباطي محكوم شده بودند.همچنین در اسفند ماه در دانشگاه شیراز، عاوم پزشکی و باهنر این شهر مجموعا 21 انشجو بازداشت شدندفعالین دانشجویی شیراز اظهار می دارند که این احضارها در روزهای آینده باز هم افزایش می یابد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home