به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


19 April 2006

يارب مباد که گدا معتبر شود٠٠٠
على سورى
١٣٨٥ فروردينگرچه با نگاهى کوتاه بر تصوير مقابل لبخندى گذرا اما تلخ بر لبهاى هر ايرانى جارى ميگردد ٬ ليکن تصاويرى از اين دست ٬ نهايت فقر اجتماعى و سياسى يك رئيس جمهور را به نمايش مي گذارد
بى کفايتى احمدى نژاد تنها و تنها در سخنان ناسنجيده و جنجال برانگيز ٬ اتخاذ تصميمات نابجا ٬ به انزوا کشاندن ايران و ايجاد چالشهاى فراوان در عرصه هاى داخلى و خارجى خلاصه نگرديده و در ساده ترين امور جارى وى نيز آشکار و هويدا مى باشد
به راستى مسند قدرت ملتى ٬ با تمدن و پيشينه تاريخى هزاران ساله اش ٬ در خور ژنده پوش نالايقى که حتى از خواباندن پاشنه هاى کفش خود در يك مراسم رسمى ابائى ندارد ٬ مى باشد ؟
شخصى با طرفدارانى قليل اما چماق چرخان و عربده کش ٬ با انديشه هاى خرافى و پوسيده
با درکى سطحى از تصوير فوق و تصاويرى از اين قبيل ٬ به راحتى مى توان به دردهاى نهفته ملتى آزاده ٬ اما به گروگان گرفته شده پى برد
دردى عميق که بغضى شکسته را در سينه جاى داده و تنها چاره اش ٬ آزادى ملت از چنگال دژخيمان حاکم و بازگشت افرادى چون احمدىنژاد به جايگاه اصلى خود که همانا جائى به جز آهنگرى ها و ميادين تره بار نمى باشد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home