به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


08 May 2006

اقدام به خودکشی پس از صدور حکم تعليق از تحصيل

براساس يک خبر دريافتی, در پی صدور حکم تعليق از تحصيل برای دو تن از دانشجويان دانشگاه شريف و نيز صدور حکم ممنوعيت ورود آنان به دانشگاه, يکی از اين دانشجويان در خوابگاه خودکشی کرد و در پی آن مسموميت شديد دارويی در بيمارستان به سر می برد. در ادامه اين خبر آمده است: اين دانشجويان از مخالفان دفن شهدا در دانشگاهها بوده اند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home