به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


30 May 2006

تبریز کماکان نا آرام است


وبلاگ ستار خان : با ممانعت نيروهاي رژيم در برپايي راهپيمايي براي شب هفت شهداي تبريز در بازار تبريز، تظاهرات به خيابانهاي مجاور و محلات كشيده شده است.اكثر لباس شخصیها كه سوار بر موتور و پياده به ضرب و شتم مردم مي پردازند صورت هاي خود را پوشانيده اند.نيروهاي نظامي و انتظامي محلي در جريان درگيرها دخالت چنداني ندارد.سربازان و افسران فارس كه از استانهاي ديگر آورده شده اند بشدت مردم را سركوب میکنند.يكی از نیروهای لباس شخصی ديروز از روي پل چهارراه آبرسان به زمين انداخته شد. درگيري در خيابان هاي بهار و عباسي ودرب گجيل شدت بيشتري دارد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home