به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


26 May 2006

!!! به دانش آموزان ياد بدهيد که چرا سر گاوها پايين است

نثر ما: بر اساس اخبار رسيده براتي رييس سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان در جمع شورای اداری آموزش وپرورش استان اصفهان گفته:بايد در مسير آموزشي خود تغيير وتحول ايجاد نماييم . مثلا بايد به دانش آموزان آموزش دهيم که چرا سر گاوها هميشه پايين است؟وی در ادامه مطلب خود گفت شما مديران آيا مي دانيد چرا کله گاوها هميشه پايين است؟ براي اينست که قوم يهود گوساله پرست شدند که معروف به گوساله سامری مي باشد از آن موقع گاوها خجالت مي کشند وسرهای خود را به پايين مي اندازند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home