به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


01 June 2006

زندانیان سیاسی در تبعید را فراموش نکنیمتبعید زندانیان سیاسی به نقاط دوردست در حال حاضر بعنوان یک ابزار در راستای سرکوب و فشار بر روی زندانیان سیاسی توسط حاکمیت استفاده می شود. حیدر نوری (تبعیدی به زندان سمنان) والی داودی (تبعیدی به زندان سبزوار) یاسر مجیدی (تبعیدی به زندان بیرجند) ارژنگ داودی (تبعیدی به زندان بندرعباس) کیوان صابری (تبعیدی به زندان ابهر) منجمله زندانیانی هستند که در حال حاضر در زندانهای مختلف در سراسر کشورو در تبعید دوران محکومیت خود را سپری مینمایند
پیامدهاي حکم غیر انسانی تبعید، عدم اجرای اصل تفکیک جرایم و دور نمودن زندانی از خانواده که به عدم ملاقات خانواده و در نتیجه فشار روحی بروی زندانی منجر میگردد، ميباشد. بسیاری از زندانیان تبعیدی سالهاست موفق به ملاقات با اعضای خانواده خویش نشده اند و علاوه بر حکم غیرعادلانه زندان بجرم دگراندیشی ، حکم غیر انسانی تبعید را نیز در زندانهای مخوف ايران و در وضعیت بد محیطی و جسمی متحمل هستند
زندانیان سیاسی در تبعید را فراموش نکنیم و متحد نسبت به این حکم غیر انسانی و غیر قانونی اعتراض نمائیم. باشد که با یاری یکدیگر توقف نقض حقوق بشردرایران را شاهد باشیم
فعالان حقوق بشر در ایران ضمن محکوم نمودن نقض حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی میباشد و در این راه دست تمام کسانی که با ما همگام هستند را میفشاریم
فعالان حقوق بشر در ایران

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home