به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


06 June 2006

عابد توانچه در بند حفاظت اطلاعات سپاه


پیک ایران : طبق آخرین خبرهای رسیده از یک منبع موثق، عابد توانچه توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه دستگیر شده است.این منبع که نخواست نامش ذکر شود وضعیت عابد توانچه در بازداشت نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه را نامناسب ذکر کرد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home