به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


06 June 2006

سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران در استانهای شمالي ايران ادامه داردگزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری شش روزنامه نگار دستگير شده در استان های شمال ايران است. شنبه ٦ خرداد ماه در اردبيل وحيد درگاهي سردبير هفته نامه آوای اردبيل، علي نظری سردبير و رضا کاظمي مدير مسئول هفته نامه ی آراز دستگير شده اند. خانواده اين روزنامه نگاران تا امروز نتوانسته اند خبری از چرايي دستگيری و اتهامات و يا محل بازداشت آنها بدست آورند.علي حامد ايمان مديرمسئول هفته‌‏نامه توقيف شده شمس تبريزيکشنبه ٧ خرداد ماه توسط ماموران امنيتي در خيابان بازداشت شده است. هفته شمس تبريز در موج توقيف مطبوعات سال ١٣٧٩ از جمله نشريات توقيف شده بود. علي حامد ايمان در آذر ماه ١٣٨٢ نيز يکبار ديگر دستگير و محاکمه و به دوسال حبس تعليقي و ٧٥ ضربه شلاق محکوم شده بود. اين روزنامه نگار دو روز پس از بازداشت با سپردن وثيقه آزاد شده بود.امين حسين موحدی و اورج اميری نيز در روزهای ٤ و ٥ خرداد ماه در شهرهای مشکين شهر و مرند و در پي گسترش اعتراضات و تظاهرات ضد حکومتي مردم در استانهای آذربايجان بازداشت شده اند.با ١٤ زنداني، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان در خاورميانه است.محمود احمدی نژاد رئيس جمهور و آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي از جمله ٣٧ رهبر و مقام دولتی در جهان هستند که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند

1 Comments:

Blogger Benoit Lapierre said...

hello
i like your blog even if i dont all understand

11:15 AM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home