به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


07 June 2006

رفراندوم اينترنتي در مورد انرژي هسته اي

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

كشور ايران بيش از همه به آزادي رفاه وآسايش و امنيت نياز دارد تا به انرژي هسته اي

8:31 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home