به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


20 June 2006

سانسور رسمی نشريات در چاپخانه ها


روزنت "روز"،سارا اصفهاني : اخبار رسيده از شهرستانها نشان می دهد وزارت ارشاد اسلامی در قالب تفويض اختيارات مرکز به شهرستان ها، در بخشنامه ای به ادارات كل ارشاد استان ها از آن ها خواسته است مطالب و محتويات تمامي نشريات را قبل از چاپ كنترل کنند.شنيده شده است اين بخشنامه در استان اصفهان به اجرا درآمده و اداره كل فرهنگ و ارشاد استان در نامه اي به مديران مسئول نشريات محلي از آن ها خواسته است قبل از چاپ، مطالب نشريات را جهت كنترل به نماینده این اداره ارائه دهند
بر اساس این دستورالعمل، از این پس نماينده اداره ارشاد در چاپخانه ها حضور می یابد و مطالب نشريه را قبل از انتشار كنترل مي‌کند.چاپ و توزیع نشریه مستلزم تاييد نماينده اداره خواهد بود.اين دستور شامل نشريات تخصصي مانند پزشكي نيز مي‌شود.تصميم و بخشنامه جديد، که تکرار سنت سانسور برنامه ريزی شده سال های پايانی رژيم سلطنتی است، در ربع قرن گذشته بی سابقه بوده و به گفته کارشناسان حقوقی خلاف صريح قانون اساسی و قانون مطبوعاتی است که با حکم حکومتی ولی فقيه، مجلس ششم از لغو آن خودداری کرد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home