به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


16 June 2006

بیش از 78 هزار بازجویی خیابانی در تهران طی دو ماه گذشته

نیروهای سرکوبگر انتظامی رژیم اسلامی، اذیت و آزار مردم بویژه جوانان را در شروع فصل تابستان شدت بخشیده اند. به گفته نیروی انتظامی تهران بزرگ، طی دوماه گذشته، بیش از 78 هزار بازجویی خیابانی در تهران توسط ماموران حکومتی صورت گرفته ‌است
پاسدار طلایی، سرکرده نیروی انتظامی تهران بزرگ در حالیکه بازجوییهای خیابانی را "تذكر و ارشاد" می نامید، گفت : از آغاز گشت های ارشادی در اردیبهشت ماه ‌امسال تاكنون ۷۸ هزار مورد تذكر و ارشاد توسط پلیس انجام گرفته ‌است. در همین مدت ۷۲۵ نفر از افرادی كه رفتار و وضعیت نا به هنجار داشتند، دستگیر شدند
وی گفت : گشتهای ارشادی پلیس در پایتخت در فصل تابستان با جدیت ادامه خواهد یافت
پاسدار طلایی هدف اصلی از این بازجويیهای خیابانی را برخورد با مظاهر مفاسد اجتماعی اعلام كرد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home