به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


15 September 2006

منتظران سنگهای مرگبارتعداد 9 زن و 2 مرد ، در زندانهاي سراسر ايران در انتظارند . انتظار براي مرگي سهمگين
قرار است تا سينه خاک شوند و آنقدر با سنگريزه به سر و رويشان کوفته شود تا جان بسپارند. مرگي را که به انتظار نشسته اند ، آنقدر فجيع است که به جاي آرزوي ادامه حيات داشتن ، مرگي ديگرگون آرزو مي کنند: گلوله، دار، اتاق گاز، صندلي الکتريکي ، گيوتين ، هر کدام که باشد ، بهتر از سنگسار است
سنگ خوردن براي مردن از دست کساني که ـ چه کسي مي داند ـ شايد بعضي از آنها گناهکارتر از محکومي باشند که سنگريزه سر رو رويش را مي خراشد و مي خراشد تا بميراند ، دردناک است. 11 نفر، رقم دقيقي براي منتظران سنگسار در زندانهاي ايران نيست، تنها در جست و جويي 45 روزه، شبکه وکلاي داوطلب براي دفاع از زنان در شرايط بحراني ، با 7 پرونده زنان در انتظار سنگسار برخورد کردند. در اثناي اين جست و جو دو مرد محکوم به رجم نيز مشاهده شد. سنگسار دو زن ديگر را نيز روزنامه ها گزارش کردند که اکنون اين شبکه در پي يافتن آنها هستند
منبع : دیدگاه

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home