به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


17 May 2006

پنج فعال سياسی در آذربايجان دستگير شدند


واحد اطلاع رسانی کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: بر اساس اخبار رسيده از آذربايجان شرقي، صبح روز دوشنبه 25 ارديبهشت ماه، على حسين نژاد و صابر بيت اللهى دو فعال سياسى در شهرستان ماكو توسط اداره اطلاعات دستگير شده اند. هچنين در روز گذشته در شهرستان ماكو، سه فعال سياسى ديگر به نامهاى محسن دميرچي، بهمن نصيرزاده و على حلمى دستگير شده اند. منازل دستگير شدگان مورد بازرسى و تفتيش قرار گرفته و بسيارى از اسناد و مدارك آنها توسط اداره اطلاعات ضبط شده است. گفتنی است، مهندس مصطفی عوض پور و صالح ملا عباسی که به ترتيب در ۱۷ فروردين در تبريز و ۲۸ فروردين در اهر دستگير شده اند با گذشت بيش از يکماه از زمان دستگيری همچنان در زندان اطلاعات به سر می برند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home