به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


17 May 2006

چه کسی می گوید بربرها منقرض شده اند؟؟؟

اين عكس‌ها از منصور اسانلو دبير زندانی سنديكای شركت واحد، پس از يورش به مجمع عمومی سنديكای شركت واحد به يادگار مانده است. ماجرا مربوط به يك سال پيش از اعتصاب رانندگان شركت واحد است. در آن يورش- همانگونه كه در عكس ديده می شود- اوباش و همان ها كه در شبيخون به كوی دانشگاه فاجعه دانشگاهی 1378 را آفريدند، سعی كردند زبان اسانلو را با چاقو ببرند و پس از آن كارد بر گلويش كشيدند كه اگر نبود داد و فرياد او و ديگر كارگران، كار را تمام كرده بودند. همان ها كه قصد جان او را داشتند، حالا زندانبان او در زندان اوين شده اند و سرگرم گفتگو – از همان نوع گفتگوهای حسين شريعتمداری با قربانيان سياسی و قاضی مرتضوی با زهرا كاظمی و عباس عبدی و...- و ارشاد وی هستند. شايد هم كاری را كه در ساختمان مجمع عمومی سنديكای شركت واحد نتوانستند تمام كنند، می‌خواهند دراوين تمام كنند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home