به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


19 May 2006

متن کامل نامه پاپ بنديكت شانزدهم به رییس جمهور ایران

http://news.gooya.eu/columnists/archives/047997.php

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home