به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


19 May 2006

آقایان , سنگ چه مرام و مسلکی را به سینه می زنید ؟


آثار و مدارکى از اين دست که همگى دال بر ايرانى ستيز بودن اعراب و فرهنگ خشن و ضد انسانى ايشان در آن دوره حکايت دارد ٬ بسياراست
به راستى سزاوار است پس از تحميل دين و مکتبى عقيدتى ٬ که تنها و تنها در خور همان اعراب بود و است ٬ آن هم با زور شمشير و انجام جناياتى تاريخى ٬ اين چنين نسل کشى و نژاد پرستى عليه ايرانيان سفارش گردد
تاراج فرهنگ و هنر ايرانى و قصد در محو تاريخ و تمدن کهن اين سرزمين از سوى اعراب آندوران و اسلاميون عربيزه شده امروز درون حاکميت آرزوئى دست نيافتنى بوده و داغى است ابدى که تا دنيا ٬ دنياست ٬ ايشان را خواهد سوزاند

على سورى
ارديبهشت ٨٥

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home