به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 May 2006

! دانشگاه پادگان نيستدانشگاه تهران که زمانی خاستگاه و پرچمدار مبارزات آزادی خواهانه و اعتراضی دانشجویان و مردم ایران بوده، اکنون در پی تغییر ریاست و مسئولین دانشگاه از شش ماه گذشته تاکنون شاهد موج وسیع تغییرات غیر دموکراتیک و ضد دانشجویی بوده است که منجر به حاکم شدن فضای پلیسی و نظامی بر دانشگاه گردیده به نحوی که اکنون دانشجویان از ابتدایی ترین حقوق صنفی و اجتماعی خود محروم گردیده اند
:از جمله این اقدامات و تحرکات می توان به موارد زیر اشاره کرد
الف )حاکم شدن فضای پادگانی بر دانشگاه از طریق تبدیل انتظامات به ارگان امنیتی و پلیسی به اشکال مختلفی نظیر کنترل شدید عبور و مرور دانشجویان و برخوردهای توهین آمیز هنگام بازدید کارت دانشجویی- برخورد غیر قانونی با نوع پوشش دختران دانشجو به صورت وقیحانه و شرم آور- برخورد غیرمعقول و خشن عوامل حراست با دانشجویان که در یک مورد به شکست دست یک دانشجو در مقابل دانشکده علوم اجتماعی منجر گردیده است. با استفاده وحشیانه از یک میله فلزی
ب ) اوج گیری موج جدید برخورد با فعالین دانشجویی از طریق اخراج، تهدید، اخذ تعهد نامه و احضار به کمیته انظباطی
 1. ج ) بی کفایتی ریاست دانشگاه در اداره دانشگاه و انتصاب مدیران نالایق
  د ) دخالت گسترده مسئولین دانشگاه در نهادهای دانشجویی و ندادن مجوز به تشکل ها و برنامه های دانشجویی
  و )شرایط نامناسب خوابگاهه های دانشجویی از نظر وضعیت عمومی و بهداشتی و ایجاد اختلال در آسایش دانشجویان به وسیله گشت های موتوری در کوی دانشگاه و دخالت های بی جای حراست در امور شخصی و جمعی دانشجویان نظیر سختگیری بی مورد در پذیرش مهمانان، بسته شدن درب خوابگاه های دختران در ساعت 5/8 و خوابگاه های پسران در ساعت 11 شب
  ن ) وضعیت اسفناک تغذیه دانشجویان در سلف ها
  با توجه به این که اقدامات غیر دموکراتیک و ضد دانشجویی فوق اعتراض و نارضایتی عموم دانشجویان را به همراه است، خواستار تحقق فوری خواسته های زیر می باشیم
  استعفای ریاست دانشگاه و مقامات انتصاببی که با بی کفایتی باعث ایجاد التهاب و تنش در فضای دانشگاه شده اند
  لغو کلیه اقدامات و تغییرات صورت گرفته توسط حراست دانشگاه از قبیل کنترل شدید و غیرمعمول کارت های دانشجویی و پوشش دختران
توقف فوری روند برخورد غیرقانونی با فعالین دانشجویی و عذر خواهی رسمی مسئولین حراست و دانشگاه جهت برخوردهای فیزیکی، خشن و هتاکانه عوامل حراست با دانشجویان
به رسمیت شناختن تشکل های مستقل دانشجویی، عدم دخالت مسئولین در نهادهای دانشگاه و لغو هر گونه محدودیت جهت صدور مجوز مراسم دانشجویی اعم از فرهنگی، صنفی و یا سیاسی
سامان دادن به امور خوابگاه ها و تغذیه دانشجویان و لغو محدودیت های بی مورد در زمینه عبور و پذیرش مهمان
و اینکه در راستای مطالبه ساده ترین حقوق خویش و دفاع از ابتدایی ترین آزادی های خود از عموم دانشجویان خواستاریم که در تجمعی که در روز دوشنبه 1 خرداد راس ساعت 30/12 در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می گردد، شرکت نمایند و بار دیگر لرزه بر پشت مستبدین اندازند
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home