به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


06 June 2006

دفتر"ثبت استخاره" فرمانداری


روزنت "روز"،حامد ايراني : اخيرا اخباري عجيب در خصوص برخي فرمانداران كشور منتشر شده که حکايت از نوع روحيات حاکم بر صاحب منصبان دولت آقاي احمدي نژاد دارد. در همين ارتباط، از باب نمونه، فرماندار يكي از شهرهاي مرزي براي انجام تمامي كارها و تصميم گيري هاي اداري و شهري خود به استخاره پناه مي برد.به گزارش خبرنگار روز اين فرماندار علاوه بر استخاره كردن تمامي نتايج اين استخاره ها را ثبت نيز مي كند و آنرا به ساير همكاران خود نيز منعکس مي کند.اخيرا گفته شده است كه اين فرماندار در يكي از همايش هاي فرمانداران سراسر كشور به ساير فرمانداران پيشنهاد كرده با توجه به مثبت بودن نتايج استخاره هايش آنها نيز به چنين روشي روي بياورند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home