به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


06 June 2006

مخالفان حقوق بشرهفته گذشته طرفداران حقوق بشر و آزادى مطبوعات در فرانسه تصاوير رهبران شكنجه گر و سركوب كنندگان مطبوعات و مخالفان حقوق بشر را در سراسر پاريس به ديوارها الصاق كردندو مردم با تف كردن به تصوير آنها خشم خود را ظاهر ميساختند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home