به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


07 June 2006

سردار ذوالقدر مسئول ستاد سركوب آذربايجان

پیک نت : اخبار سركوب و دستگيری های گسترده در سراسر آذربايجان، از سد سانسور و رعب و وحشتی كه در آذربايجان حاكم شده گذشته و بتدريج انتشار می يابد. يك ستاد نظامی در تبريز تشكيل شده كه مستقيما با سردار ذوالقدر قائم مقام وزير كشور، در تهران در ارتباط است و حتی وزير كشور نيز حق دخالت در امور مربوط به آن را ندارد. گفته می شود، حتی از وزارت اطلاعات نيز دراين ارتباط سلب اختيار شده است. دراين ستاد از فرماندهان نيروی انتظامی نيز استفاده شده اما رهبر آن عمدتا برعهده سپاه پاسداران است
اين ستاد، هسته های مستقل خود را در تمام شهرهای آذربايجان تشكيل داده و مستقيما در شناسنائی و دستگيری افراد نقش ايفاء می كند. در هر شهر زندان ويژه برای دستگير شدگان شورش اخير مردم آذربايجان در نظر گرفته شده و تيم های عملياتی، عمدتا شب ها و در هسته های 5 تا 10 نفره به خانه ها حمله برده و افرادی را كه شناسائی شده اند دستگير می كنند و به اين زندان ها برای بازجوئی منتقل می كنند. اين دستيگری ها تنها شامل دانشجويان نمی شود، حتی برخی بازاريان در شهرهای آذربايجان يا دستگير شده اند و يا برای بازجوئی احضار
عده ای با امضای "فعالان كارگری آذربايجان" در همين ارتباط بيانيه ای را منتشر كرده و خواهان پايان دستگيرها شده اند. آنها دراين بيانيه نسبت به ادامه اين عمليات و ترويج خشونت در منطقه هشدار داده اند
: دراين اعلاميه آمده است
با يورش های شبانه به خانه های مردم، مبادرت به بازداشت می كنند. حتي مردم عادی نيز از ضرب و شتم و بازداشت های فله ای مصون نمانده اند. حتی اخباری در آذربايجان و درباره قتل بازداشت شدگان در زير شكنجه وجود دارد
مشاهدات عينی آزاد شدگان و اظهارات خانواده دستگير شدگان حكايت از شكنجه و ضرب و شتم مردم دارد. شناسائی فعالين سياسی و ملی و كسانی كه به نوعی متهم به سازماندهی شورش های اخير هستند دستگير می شوند. سركوب گسترده ای در حال اجراست

توجه تمامی نيروها، سازمانها و احزاب و نهادهای مدافع حقوق بشر را به فاجعه ای كه در آذربايجان در حال اجرا است جلب می نماييم. سكوت، بمثابه هيزم برای حريق درگيری های قومی و ملی در كشور است و نيروهای تجزيه طلبان را تقويت خواهد كرد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home