به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


07 June 2006

ده روز بی خبری از هومن کاظمیانادوارنيوز: از وضعيت هومن كاظميان فعال دانشجويي دانشگاه تهران هنوز اطلاعي در دست نيست. به گزارش خبرنگار ادوار نيوز 10 روز است كه هومن كاظميان دانشجوي دانشگاه تهران ناپديد شده است و هنوز هيچگونه تماسي با خانواده خود نداشته است. و اين موضوع موجب نگراني و تشويش شديد خانواده كاظميان شده است. اين در حالي است كه ياشار قاجار و عابد توانچه در روزهاي گذشته در تماس با خانواده ، از بازداشت و نگهداريشان در زندان اوين خبر داده اند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home