به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


20 June 2006

حضور قاضی مرتضوی در شورای حقوق بشر سازمان ملل , توهین به ملت ایران است

روز گذشته مطلع شديم که هيئتى به نمايندگى از رژيم جنايتکار جمهورى اسلامى در مراسم آغاز به کار شوراى حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شرکت مى کنند
کميسيون قبلي حقوق بشر سازمان ملل ، بدليل سکوت و بى تفاوتى در مقابل نقض سيستماتيک و وحشيانه حقوق بشر در بسياري از کشورهاي دنيا، مورد اعتراض و انتقادات گسترده بين المللي بود . از اينرو سازمان ملل براي مقابله با اين اعتراضات وسيع، سازمان خود را تغيير داده و اکنون شوراي حقوق بشر را بجاي نهاد قبلي نشانده است
جاى بسى تعجب و تاسف است که اين نهاد بين المللى فعاليت جديد خود را با حضور بزرگترين ناقضين حقوق بشرى آغاز مى کند و اين موضوع مى تواند رد پائى تاريك در اذهان عمومى جهانيان و بخصوص ملت رنج کشيده ايران که خود قربانى و زخم خورده جنايات اين دژخيمان است بر جاى بگذارد
نکته دردآور اين موضوع شرکت سعيد مرتضوى دادستان شکنجه گر رژيم اسلامى در ترکيب اين هيئت مى باشد حاکمان ايران با اين عمل به نوعى پوزخند و دهن کجى خود را به تمامى ملتهاى آزاده و اشخاص و سازمانهاى مدافع حقوق بشرى اعلام نمودند
نام قاضي مرتضوي همواره با ترور و شکنجه و اعدام همراه بوده و همگان او را به عنوان مرد شماره يك سرکوب مطبوعات و از دشمنان اصلى آزادى بيان مى دانند . از جمله جنايات بارز مرتضوي نقش مستقيم در قتل زهرا کاظمي ژورناليست شهروند کانادا مى باشد
از اينرو ما نيز به همراه تمامى سازمانهاى مربوطه , حضور هيئت نمايندگى رژيم اسلامى در اين اجلاس را محکوم و خواستار اخراج سريع ايشان و دستگيرى و محاکمه قاضى مرتضوى در سوييس مى باشيم

علی سوری
بيستم ژوئن ٢٠٠٦

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home