به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


20 June 2006

گوشه ای ازپیشینه جنایت بار مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور رژیم اسلامی

بی بی سی طی گزارشی در باره رد درخواست وزیر کشور جمهوری اسلامی از سوی وزیر کشور آلمان برای ملاقات با وی، به نقل از هفته نامه آلمانی فوکوس، به گوشه ای از پیشینه جنایت بار مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور آدمکش دولت احمدی نژاد پرداخته و از جمله نوشته است پورمحمدی همان کسی است که در سال ۱۹۸۰، که در سمت دادستان بود، به دستور خمينی هزاران نفر را در استان بندرعباس به مرگ محکوم کرد
پورمحمدی در يک مورد دیگر نیز ۴۶ انسان را که در ميان آنها تعدادی دانش آموز ۱۶ ساله وجود داشت، تيرباران کرد و دستور داد تا گور آنان را با بولدوزر صاف کنند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home