به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 June 2006

اطلاعیه

ناقضین حقوق بشر حقی در تصمیم گیری حقوق بشرانه را ندارند

حضور سعید مرتضوی ( دادستان تهران،سرکوبگر مطبوعات ایرانی و متهم قتل زهرا کاظمی – ژورنالیست شهروند کانادا) بهمراه جمال کریمی راد (وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، عامل بی عدالتی و نقض حقوق بشر در ایران ) در مراسم افتتاح شورای حقوق بشر سازمان ملل، نه تنها شورای حقوق بشر را بدنام میکند بلکه ارزشهای حقوق بشر را نیز لگدمال کرده و بطور قطع امیدها و آمال آینده این ارگان جدید را خدشه دار مینماید
نگذارید " خانه ملل " با قدمهای کثیف ناقضین حقوق بشر آلوده شود
کمیته فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home