به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


21 June 2006

مصاديق نقض حقوق بشر از نگاه جلاد آزاد اندیشان
سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران «نقض حقوق مطبوعات و آزادي بيان»، «اوضاع نامساعد زندان‌ها»، «خشونت خانوادگي عليه
زنان»، «بدرفتاري با اقليت‌ها»، «نقض آزادي‌هاي مذهبي» و «تفاوت دستمزد زنان و مردان»را از جمله مصاديق نقض حقوق‌ بشردر كشورهاي غربي برشمرد كه بايد توسط شوراي حقوق‌بشر مورد رسيدگي قرار گيرد
و اما منشور پیشنهادی حقوق بشری ایشان : هیچ کسی را نمی توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود، مگر کسانی که روزنامه نگاری می کنند یا در طول زندگی شان کتاب خوانده اند یا تحصیلات دانشگاهی دارند یا با سیاستهای دولت مخالفند و یا به هر دلیل فکر می کنند. هرکسی حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناهنده شود و تا آخر عمرش
!!!! توسط کشوری که به آن پناهنده شده و هموطنانش مورد تحقیر قرار بگیرد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home