به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


11 July 2006

اعتراف سخنگوی قوه قضاييه

روشنگری : اين واقعيت که دستگاه قضايی آشيانه شکنجه گران سفاک است تنها ادعای اپوزيسيون رژيم اسلامی نيست , سخنگوی رسمی قوه قضاييه نيز اعتراف کرده است که در طی سال 84 هفت قاضی به خاطر شکنجه کردن متهمان و دستگيرشدگان اخراج شده اند. جمال کريمی راد کلمه شکنجه را به کار نبرده , اما محتوای علت اخراج را نقض حقوق شهروندی و اخذ اقرار غيرقانونی ناميده است که به زبان آدميزاد همان شکنجه است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home