به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


11 July 2006

سومين سالگرد قتل زهرا کاظميسازمان گزارشگران بدون مرز : سه سال پس از مرگ زهرا کاظمي عاملان اين قتل نه تنها تحت تعقيب قرار نگرفته اند که از مصونيت کامل از مجازات بهره مند هستند. در پي تبرئه ی تنها متهم اين قتل رضا اقدام احمدی در تاريخ ٢٥ آبان ماه ١٣٨٤ توسط دادگاه تجديد نظر، عليرغم اعتراض و درخواست رسيدگي وکلای خانواده ی زهرا کاظمي، دستگاه قضايي به سکوت خود در اين باره ادامه مي دهد
محمدعلي دادخواه يکي از وکلای خانواده ی زهرا کاظمي به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد : اميد بسياری که در پي رای دادگاه تجديد نظر برای پيشرفت اين پرونده به وجود آمد تا ديوان عالي کشور به شکل قانوني تصميم به ارجاع پرونده به دادگاه کيفری استان کند، متاسفانه به ياس بدل شده است. گزارشگران بدون مرز حمايت همه جانبه خود را از خواست وکلای خانواده زهرا کاظمي برای برگزاری دادگاهي عادلانه و روشن شدن همه حقايق در چگونگي قتل اين روزنامه نگار و مجازات عاملان آن اعلام مي کند. برای ما و بسياری ديگر از سازمان های مدافع حقوق بشر و دولت کانادا حضور سعيد مرتضوی دادستان عمومي و انقلاب تهران که مستقيما در قتل زهرا کاظمي مسئوليت داشته است، در مراسم بازگشايي شورای حقوق بشر در ژنو، تکان دهنده و ناباورانه بود. حضور اين فرد چند هفته پيش از سالگرد مرگ زهرا کاظمي در چنين مجمعي تاسف آور است.زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home