به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


06 July 2006

! بند آخر جهنم , گوشه ای از جهنم جمهوری اسلامی

به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران ، زندانی سیاسی در تبعید یاسرمجیدی که در زمان دستگیری (سال 1380) کمتر از بیست و سه سال سن داشت، از سوی دادگاه انقلاب کرج به بیست و پنج سال زندان در تبعید محکوم شده و در حال حاضر در بندی موسوم به بند 'آخر جهنم' در زندان بیرجند نگهداری می شود
این زندانی سیاسی تبعیدی از تنها طریق ممکن و قانونی که درخواست یاری از سازمانهای مدافع حقوق بشری است، اقدام به اعتراض به حکم تبعید خود و نه حتی حکم صادره غیرقانونی و غیرانسانی خویش کرده بود، اما مسئولین در برخورد با این درخواست، وی را به بندی موسوم به بند 'آخرجهنم' در زندان بیرجند در استان خراسان جنوبی منتقل نموده و از تماس تلفنی او نیز جلوگیری می کنند وزارت اطلاعات همچنین بصورت مکرر خانواده این زندانی سیاسی را تهدید و در باره تماس با سازمانهای حقوق بشری و یا خبررسانی در مورد وضعیت او از آنان بازجويی می کند وکلای مدافع این زندانی سیاسی نیز گفتند تنها در صورتی قادر به دفاع از او خواهند بود که توبه نامه امضا کند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home