به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


06 July 2006

!!! پنج حکم سنگسار ديگر در ايران

به گزارش کميته بين المللي عليه سنگسار پنج حکم سنگسار ديگر در ايران صادر شده است
دو زن در اهواز، دو زن در شيراز و يک زن در زندان اوين ، در انتظار اجراي حکم سنگسارمی باشند
طبق اخباري که براي کميته بين المللي عليه سنگسار ارسال شده است، احکام متعدد سنگسار در ايران ، مجددا اعلام شده و حکومت اسلامي سعي دارد اين احکام را در خفا اعلام و اجرا کند. اين احکام علاوه بر حکم سنگسار ملکه قرباني است
جمهوري اسلامي ايران در دو هفته اخير ، در زندان مشهد نيز يک نفر را سنگسار کرده است. اين اخبار با دقت فراوان سعي ميشود به خارج زندان درز نکند
سنگسار وحشيانه و قرون وسطايي است و عليرغم اعتراضات مکرر جهاني و عليرغم اينکه سران جنايتکار حکومت دو سال پيش در ملاقات با کميسيون " پاتن" از سوي اتحاديه اروپا، قول داده اند حکم سنگسار اعلام و اجرا نکنند، اين جنايات را درخفا اعلام و اجرا ميکنند
کميته بين المللي عليه سنگسار

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home