به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


23 May 2006

گزارش سالانه نقض حقوق اقلیتهای مذهبی توسط رژیم ایرانکمیسیون بین المللی آزادی مذهبی که مقر آن در آمریکا قرار دارد در گزارش سالانه خود نقض حقوق اقلیتهای مذهبی توسط رژیم ایران را محكوم كرد
در این گزارش كه روز گذشته منتشر شد، آمده است: از زمان انقلاب ایران در سال 1357تاكنون تعداد بیشماری از پیروان اقلیتهای مذهبی ایران از ترس آزار و شكنجه ازسوی حكومت مذهبی ایران كشور خود را ترك كرده اند. رژیم ایران به طور مستمر و سیستماتیك آزادی مذهب را به طرز فاحشی نقض می كند و در این رابطه به بازداشت های طویل المدت, شکنجه و اعدام به اتهام اعتقادات مذهبی دست می زند. كمیسیون بین المللی آزادی مذهبی تصریح كرد در سال های اخیر کارنامه رژیم ایران در زمینه آزادیهای مذهبی شهروندان ایرانی وخیمتر شده است. اذیت و آزار, شکنجه, دستگیری و زندانی كردن گروه های مذهبی در ایران افزایش یافته است. در این میان حتی حقوق مسلمانان مخالف نیز همچنان مورد تجاوز قرار می گیرد
این كمیسیون در گزارش خود به نقض حقوق پیروان اهل تسنن توسط رژیم ایران نیز پرداخته و نوشته است: این افراد در نواحی سنی نشین کشور نیز حق تدریس ادبیات و فرهنگ خود را در مدارس ندارد. گزارش مزبور به تخریب حسینیه پیروان اهل تصوف در قم در فوریه امسال و جلوگیری از ساختن مساجد اهل تسنن در تهران, بعنوان نمونه‌هایی از وخیم شدن وضعیت مسلمانان اشاره كرده است
كمیسیون مزبور می افزاید: شماری از مسیحیان ایرانی نیز کشته, دستگیر و یا ناپدید شده اند. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی در آمریکا, در گزارش سالانه خود تأكید كرده است كه رژیم ایران باید در لیست ناقضان حقوق اقلیتهای مذهبی باقی بماند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home