به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


24 May 2006

دختر سیزده ساله در مرزخودکشی به علت ازدواج تحمیلی به حکم دادگاه های اسلامی

چندی پیش کلیرشرت یکی از نمایندگان پارلمان انگلستان در حضور سایر نمایندگان پارلمان، پروندهء یک خانواده ء پناهجوی ایرانی در معرض دیپورت را مطرح نمود و از آنان حمایت کرد
خانواده فریور پس از تصادف با یکی ازدست اندر کاران حکومت جمهوری اسلامی و قتل غیرعمد پسرآن خانواده، خودرا با شرایط غیر قابل باوری مواجه دید
بر اساس قانون دادرسی در دادگاههای جمهوری اسلامی، پدرخانواده حکم خون بها (دیه) برای قتل عمد دریافت نمود و پدر مقتول به شرطی از این حکم صرفنظر کرد که دختر سیزده سالهء خانواده فریور، به عقد اجباری برادر چهل و سه سالهء وی در آید
با شنیدن این حکم ناعادلانه در دادگاه ، خانواده فریور راه دیگری جز خروج از کشور در پیش رو ندیدند و به کشور انگلستان پناه آوردند
جمعی از ایرانیان مقیم انگلستان، جهت پشتیبانی ازاقدام خانم کلیرشرت دادخواستی رابا اهداف زیر تنظیم نمودند
یک – آگاهی رساندن به جهانیان در مورد قوانین کودک آزاری در جمهوری اسلامی ازجمله قانونی بودن ازدواج از نه سالگی برای دختران و ازدواج اجباری
دو- یادآوری طرح مصوب مجلس ششم که خواستار ارتقاء سن ازدواج دختران از نه سال به دوازده سال بود و با وتوی شورای نگهبان مواجه شد و بدین ترتیب پوچ بودن ادعای دموکراسی در ایران را ثابت نمود
ایرانیانی که خواهان پشتیانی از این فراخوان هستند به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند
http://www.petitiononline.com/farivar/petition.html

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home