به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


26 June 2006

دومين عضو كانون نويسندگان در اويناسماعيل جمشيدی عضو كانون نويسندگان ايران، سرانجام به حكم دادگاه انقلاب زندانی شد. او را برای 16 ماه و به بهانه حكمی كه قبلا در ارتباط با روزنامه "آسيا" برای وی صادر كرده و رئيس قوه قضائيه دستور متوقف شدن آن را داده بود زندانی كردند! اين حكم مربوط به چند سال پيش است و همه شواهد نشان می دهد كه بخش مجری اوامر امنيتی دولت در يك تقابل آشكار با برخی اطلاعيه های اخير كانون نويسندگان ايران در ارتباط با حوادث مملكت و اعتراض به سانسور و بسته شدن هرچه بيشتر فضای فرهنگی كشور زندانی كرد
درحال حاضر دو عضو شناخته شده كانون نويسندگان ايران در زندان اوين بسر می برند. دكتر ناصر زرافشان وكيل برخی خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای و اكنون اسماعيل جمشيدی

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home