به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


27 June 2006

زندان هايي که نامي از آنها نيست


چند روزي است نمايشگاهي تحت عنوان "دستاوردهاي قوه قضاييه در بخش زندانباني" در مركز آفرينش‌هاي هنري واقع در خيابان دكتر فاطمي، خيابان حجاب برگزار شده كه تا هفتم تير ادامه دارد
يكي از نكات مهم در اين نمايشگاه، پخش بروشورهايي حاوي اطلاعاتي در خصوص زندان‌هاي كشور است كه حكايت از وجود 170 زندان، 25 كانون اصلاح و تربيت، 23 اردوگاه حرفه آموزي و 11 بازداشتگاه در كشور دارد. همچنين تعداد زندانيان كشور در سال 84 به طور متوسط 136 هزار و 804 نفر گزارش شده است.در گزارش سازمان زندان ها، تعداد كل بازداشتگاه هاي تحت نظارت اين سازمان 11 مورد مطرح شده و البته نامي از زندان هايي که در اختيار اين سازمان نيست، از جمله سه بازداشتگاه وابسته به سه نهاد در زندان اوين برده نشده است. وضعي که بر زندان هاي ديگر کشور نيز حاكم است
بند 209 زندان اوين به وزارت اطلاعات ، بند 2 الف به اطلاعات
سپاه و بند 240 به قوه قضائيه تعلق دارند كه امور پذيرش زندانيان و بازداشت شدگان را جداگانه انجام مي دهند و هيچ يك حق دخالت در امور ديگري را ندارد
از سويي تعداد قابل توجهي هم بازداشتگاه هاي خارج از زندان وجود دارد كه در اختيار نهادهاي نظامي هستند و سازمان زندان ها بر آنها نظارت ندارد. بازداشتگاه هاي 66، 33، ناتب، خاتم، 59، و تعدادي ديگر كه به نيروي انتظامي، سپاه، ارتش و وزارت اطلاعات وابسته اند، نمونه هايي از اين مواردند.آن هم در حالي كه طبق ماده 22 آئين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني تربيتي كشور، كليه زندان ها و بازداشتگاه ها بايد در اختيار و نظارت اين سازمان باشد
حسن زارع زاده اردشير

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home