به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


27 June 2006

!!!!! به حق چیزهای نشنیده

از قم خبر مي رسد اظهارات رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري , از جمله موضوعات مورد بحث در جلسه مراجع عظام تقليد بوده و از چنين اظهاراتي ابراز نگراني كرده اند
براساس خبر منتشر شده , رحيم مشائي در پاسخ به يك خانم خبرنگار اهل تركيه كه از وي پرسيد آيا ميتوانم حجابم را بردارم , گفت اينجا ايران آزاد است و حجاب واجب نيست . وي همچنين براساس اين خبر , به اين خبرنگار گفته است دوران اسلام سپري شده و دوران علم جاي آن را گرفته است
!!!!! به پا خیز : به حق چیزهای نشنیده

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home