به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


26 December 2009

!بدون تیتر

به پا خیز: این عکس توسط یکی از خوانندگان محترم برای من ارسال شده است. ابتدا قصد داشتم تا مطلبی هر چند کوتاه در نقد آن نوشته و به تحلیل و مو شکافی عکس بپردازم اما فکر می کنم حیف است که با نوشته های خود ذهن بیننده را تنها و تنها به یک مسیر خاص هدایت کنم. این عکس در حقیقت، حقیقت مکتوبی از اوضاع امروز ایران و باورهای افرادیست که تحت هیچ شرایطی حاضر به از دست دادن قدرت و سلطه عقیدتی و سیاسی خود نمی باشند


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home