به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


24 July 2008

!می شود چند لحظه ای خندید

اگر در دنیای بی سر و ته اینترنت جستجو کنید، گاهی اوقات به چیزهائی برخورد می کنید که دیدین و یا شنیدن آنها خالی از لطف نیست. فایل زیر مجموعه ای از مصاحبه ها ، یا بهتر بگویم پشت صحنه مصاحبه های خبرنگاران صدا و سیما است که به بیرون درز پیدا کرده است

دیدن این ویدئوی کوتاه خالی از لطف نیست

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home