به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


18 September 2008

!!! مهم ترین سوالات روز جامعه ایرانی

یکی از خوانندگان محترم به پا خیز مطلبی را برایم ارسال کرده بود، که به نظر من هم خواندن و البته کمی تامل بر آن خالی از لطف نخواهد بود. البته مواردی نیز با سلیقه خودم و با توجه به تجربیاتم به آن اضافه نمودم

الف ) سوالات اجتماعی
کی عاشق کی شده؟
کی مراسم می گیرن؟
مهریه اش چقدر بود؟
جهیزیه اش چیا بود؟
کی حامله شده؟
چرا حامله نمی شه؟
چی زائیده؟
ب ) هنری
کی با کی نسبت داره؟
کی قراره با کی ازدواج کنه؟
کی با کی بهم زده؟
کی کجا رقصیده؟
کی رو با کی دیدن؟
ج) اداری
کی چقدر می گیره؟
کی قراره مدیر بشه؟
کی با مدیر نسبت داره؟
مدیر با کی طرف شده؟
کی زیر آب کی رو زده؟
د ) مراسم عروسی
کی چی پوشیده؟
کی چی خریده؟
کی چی مالیده؟
کی با چی اومده؟
کی بخاطر کی نیومده؟
ذ ) بعد از مراسم
کی چی پوشیده بود؟
کی چی آورده بود؟
کی چرا نیومده بود؟
کی بی دعوت اومده بود؟
کی بود که چیز مناسبی نپوشیده بود؟
ر ) ترکیبی
کی، کجا و با کی نسبت داشت که حالا داره چقدر میگیره؟
کی عاشق کی بود و حالا چرا باید بره با یکی دیگه ازدواج کنه؟
کی از کجا آورد که توونسته چی بخره؟
کی با کی بهم زده کهبا کی خوب شده؟
کی با کی کجا رقصیده بودن که چرا چیز مناسبی نپوشیده بودن؟
البته ادبیات و جملات رایج جامعه ایرانی خارج از کشور نیز در نوع خود بی نظیر و قابل تامل است. از این رو سعی خواهم کرد تا طی چند روز آتی نسبت به انتشار گوشه ای از این قصار نقض اقدام نمایم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home